កែប្រែមុខមាត់កម្ពុជាតាមរយៈការអប់រំនៅ
E2STEM Education

អាសយដ្ឋាន

សូមមើលទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំ នៅលើផែនទីខាងលើ។

សូមមកជួបនឹងយើងខ្ញុំ ហើយពិភាក្សាជាមួយយើងអំពីអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តដល់ការងាររបស់អ្នក និងជម្រើសដែលអ្នកអាចទទួលបានក្នុងការអប់រំ។

ការិយាល័យរបស់យើងបើកពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥ល្ងាច នៅថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រ នៅ

អគារ F វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ,

មហាវិថីព្រះសីហនុ កែងនឹងមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស,

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ, អ៊ីម៉ែល និងហ្វេសប៊ុក

  • លេខទូរស័ព្ទ

    +855 (0)17 492 217

  • អ៊ីម៉ែល

  • Like យើងខ្ញុំ

    facebook.com/e2stem

យើងខ្ញុំចង់ឮពីលោកអ្នក