កែប្រែមុខមាត់កម្ពុជាតាមរយៈការអប់រំនៅ
E2STEM Education

វិថីឆ្ពោះទៅកាន់វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកក្នុងវិស័យ STEM

 • 1

  ការទទួលចូលរៀនថ្នាក់ទី ១០

  លុះត្រាតែប្រឡងជាប់ការប្រឡងចូលសាលា E2STEM បន្ទាប់មកជាប់ការសម្ភាស និងឆ្លងកាត់ការធ្វើគម្រោងជាក្រុម

  ទាមទារឲ្យរៀនចប់ថ្នាក់ទី ៩ ហើយមាននិទ្ទេសល្អខាងផ្នែកមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ និងគណិតវិទ្យា

 • 1

  កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅ E2STEM

  ត្រូវសិក្សាថ្នាក់ទី ១០ ១១ និង ១២តាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជាភាសាខ្មែរ ហើយត្រូវឆ្លងកាត់កម្មវិធីបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមលើភាសាអង់គ្លេស ការរៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច និងមុខវិជ្ជាស្ទែមទាំងអស់
 • 1

  សញ្ញាបត្រជំនាញបច្ចេកវិទ្យានៅ E2STEM

  ២ឆ្នាំ (ជាភាសាអង់គ្លេស)

  កម្មសិក្សាអនុវត្តផ្ទាល់ និងគម្រោងសហគមន៍

 • 1

  ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សា

  ត្រូវតែរៀនចប់ដោយជោគជ័យនៅលើផ្នែកសញ្ញាបត្រជំនាញបច្ចេកវិទ្យានិង ចប់ដោយជោគជ័យនូវកម្មសិក្សាអនុវត្តផ្ទាល់ និងគម្រោងសហគមន៍នានា។

ជម្រើសក្រោយរៀនចប់ពី E2STEM

STEM-career

ចូលធ្វើការក្នុងវិស័យស្ទែមដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ ឬជាអ្នកបច្ចេកវិទ្យានៅតាមឧស្សាហកម្ម

RUPP logo

ឬផ្ទេរទៅរៀនយកបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

Institute_of_Technology_of_Cambodia_logo

ឬផ្ទេរទៅរៀនយកបរិញ្ញាបត្រនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាក៏បាន

ការងារទាក់ទងនឹងវិស័យ STEM នៅប្រទេសកម្ពុជា(ដកស្រង់ចេញពីSTEM Careers of the Future)

STEM CAREE1