កែប្រែមុខមាត់កម្ពុជាតាមរយៈការអប់រំនៅ
E2STEM Education

ចង់ធ្វើការជាមួយយើងខ្ញុំ

ដាក់ពាក្យធ្វើការជាមួយយើង

គ្រូបង្រៀនទាំងអស់នៅសាលា E2STEM ត្រូវមានគុណវុឌ្ឍក្នុងជំពូកទាំងបួនដូចខាងក្រោម៖

ការប្រើវិចារណញ្ញាណ

(ត្រូវឲ្យជ្រួតជ្រាប)

… ខ្លឹមសារមេរៀនទាក់ទងនឹងការសិក្សា និងការយល់ដឹងពីការធ្វើការរបស់ខួរក្បាល ក៏ដូចជាការយល់ដឹងពីការវិវិឌ្ឍរបស់មនុស្ស ដែលអ្នកអប់រំដោយផ្តោតលើអ្នកសិក្សាជាគោលត្រូវតែដឹង ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សានុសិស្សឲ្យរីកចម្រើនខាងវិចារណញ្ញាណ និងការយល់ដឹងពីការគិតរបស់ខ្លួន។

ការបង្រៀន

(ត្រូវអនុវត្ត)

… នូវតិកនិកគរុកោសល្យដែលគ្រូបង្រៀនត្រូវប្រើ និងធ្វើអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវធ្វើ ដើម្បីឲ្យធានាបាននូវបរិយាកាសរៀនសូត្រមួយដែលយកសិស្សជាគោល។

ការទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល

(ត្រូវផ្សាភ្ជាប់)

… ទៅបំណិនសង្គម បំណិនបុគ្គល និងបំណិនដឹកនាំដែលគ្រូបង្រៀនត្រូវផ្សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិស្ស សហការី និងសហគមន៍ជារួម។

Iការគិតស្វ័យបុគ្គល

(ត្រូវគិតគូរ)

… ដល់បំណិនខាង «ក្នុង» ក៏ដូចជាទម្លាប់ការគិតដែលអ្នកអប់រំដោយផ្តោតលើអ្នកសិក្សាជាគោលត្រូវតែយកមកអនុវត្ត មានជាអាទិដូចជា ការគិតឲ្យមានការរីកចម្រើនឡើង ការរំពឹងទុកខ្ពស់ពីសិស្ស និងវិធីសាស្ត្របំផុសឲ្យមានការដេញដោលរកឫសគល់ និងហេតុផលក្នុងការបង្រៀន និងក្នុងការរៀន។

ឯកសារយោង៖ Jobs for the Future and the Council of Chief State School Officers, August 2015.

E2STEM Teacher Competencies
IMG_833333333333

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

គ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិកគាំទ្រ
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

កម្មវិធី E2STEM របស់យើងនឹងចាប់ផ្តើមទទួលសិស្សនៅខែតុលា រៀងរាល់ឆ្នាំ

ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក ការជ្រើសរើស និងការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមការងារ ទាំងបុគ្គលិកគាំទ្រ ក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងដំណើរការនៅខែឧសភា រៀងរាល់ឆ្នាំ

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែល បើលោក លោកស្រីចង់រួមចំណែកផ្តល់ការអប់រំដែលប្រកបដោយការផ្លាស់ប្តូរ។


ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

ខែ មីនា

សាលាចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យអ្នកចង់ទទួលការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌជាគ្រូបង្រៀនប្រចាំសាលា E2STEM

ខែ មេសា

ចេញលទ្ធផលបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យទទួលការបណ្តុះបណ្តាលដោយសាលា E2STEM

ខែ ឧសភា

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូនៅសាលា E2STEM ចាប់ផ្តើម

ខែ សីហា

លិខិតឧទ្ទេសនាមគ្រូប្រចាំសាលា E2STEM ចេញជាផ្លូវការ

ខែ កញ្ញា

កម្មវិធីបញ្ចូលគ្រូទៅក្នុងក្រុមការងារ